REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

"PORADY PRAWNE ONLINE"

§1 USŁUGODAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin, określa zasady świadczenia usług online (elektronicznych) przez Usługodawcę, zwanych dalej jako Usługi, w tym usługi świadczonej pod nazwą: „Porada Prawna Online”, zwanej dalej jako Porada, przez Olgę Sawastian-Lipską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Olga Sawastian-Lipska, ul. Solna 27/12, 61-736 Poznań, NIP: 6681950176, tel: 660 539 046, e-mail: kancelaria@sawastian-lipska.pl, zwaną dalej jako Usługodawca.
 2. Regulamin określa nadto politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
 3. Szczegółowe dane o Usługodawcy oraz opis poszczególnych Usług, zawarte są na stronie internetowej: https://sawastian-lipska.pl/ zwanej dalej jako Strona.
 4. Usługodawca informuje, że wykonywanie zawodu radcy prawnego wiąże się z koniecznością przestrzegania kodeksu etyki radcy prawnego, dostępnego pod linkiem: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/

§ 2 UŻYTKOWNICY

 1. Osoby korzystające z przedmiotowych Usług, zwane będą dalej jako Użytkownicy. 
 2. Usługodawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkowników, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy, wykonania Usługi lub zrealizowania obowiązków wynikających z mocy prawa.

 § 3 PRZEDMIOT USŁUG

 1. Usługodawca udziela przedmiotowych porad prawnych poprzez wiadomość mailową, kontakt telefoniczny, spotkanie video lub spotkanie stacjonarne, po uprzednim umówieniu drogą online. Forma świadczenia usługi jest zależna od preferencji Użytkowników.
 2. Dostęp do przedmiotowych usług jest odpłatny. W przypadku  odpłatności danej Usługi lub towaru, Usługodawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z Usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej Usługi, a także akceptacji regulaminów osób trzecich (w tym podmiotów oferujących płatności w formie przelewów bezpośrednich).
 4. Usługodawca może oferować także i inne niż wyszczególnione wyżej darmowe lub odpłatne Usługi.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.

 

§ 4  OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Usługodawca informuje konsumenta o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu danego towaru lub usługi,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, numerze NIP – poprzez podanie tych danych na wstępie Regulaminu,
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą – w Regulaminie, a także na Stronie,
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, 
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – koszty te są zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
  7. sposobie i terminie zapłaty – informacje te każdorazowo podawane są w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi,
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przekazywana jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi; procedura rozpatrywania reklamacji opisana jest w Regulaminie,
  9. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – Usługodawca nie zobowiązał się do stosowania konkretnego kodeksu dobrych praktyk,
  10. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,

 2. Usługodawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 3. Każdą transakcję, także z udziałem konsumentów, dokonaną z użyciem środków porozumiewania się na odległość, Usługodawca dokumentuje stosowną fakturą elektroniczną. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej, oraz faktury bez podpisu.

§ 5 UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH

 1. Udzielenie Porady przez Usługodawcę, polega na udzieleniu Użytkownikowi przez Usługodawcę informacji prawnej w oparciu o opisany przez Użytkownika stan faktyczny sprawy – za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem że przedmiotem usługi nie jest sporządzanie lub dyktowanie projektów pism, pism procesowych, umów lub innych dokumentów.
 2. W przypadku gdy rzetelne udzielenie porady prawnej wymaga podjęcia określonych czynności niemożliwych do realizacji w ramach usługi realizowanej przez telefon, a w szczególności dokonania analizy dokumentów, akt sprawy, obszernego orzecznictwa, lub gdy wykonanie tych czynności wykracza poza ramy czasowe przewidziane na wykonanie usługi, Zleceniobiorca uprawniony jest złożyć Zleceniodawcy ofertę na wykonanie danej usługi prawnej, a w szczególności sporządzenie pisemnej/elektronicznej opinii.
 3. Gdy dane zagadnienie budzi kontrowersje (w szczególności w doktrynie lub orzecznictwie), lub gdy z innych względów niemożliwym jest udzielenie konkretnej odpowiedzi na pytanie Zleceniodawcy, opinia może być pozbawiona jednoznacznej konkluzji – z przedstawieniem przyczyn takiego stanu rzeczy. W sprawach podatkowych udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne może być także sporządzone z zastrzeżeniem konieczności wystąpienia przez Zleceniodawcę o stosowną interpretację podatkową.
 4. Czas trwania porady jest uzależniony od wybranego wariantu porady prawnej, dostępnego na Stronie oraz ustaleń między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 5. Chwilą zawarcia umowy jest dokonanie zapłaty za usługę.

§ 6 REZERWACJA PORADY

 1. Usługodawca oferuje możliwość uzyskania Porady za uprzednią rezerwacją dnia i godziny jej udzielenia, zwanej dalej jako Porada z Rezerwacją.
 2. Porady udzielane są w przedziale czasowym dostępnym na Stronie, w panelu porad prawnych.
 3. Warunkiem uzyskania Porady z Rezerwacją jest:
  1. wypełnienie i przesłanie do Usługodawcy stosownego formularza dostępnego na Stronie,
  2. udzielenie wymaganych zgód, w tym dotyczących niniejszego Regulaminu i przetwarzania danych osobowych,
  3. złożenie oświadczenia o wyrażeniu świadomej zgody na udzielenie świadczenia – Porady,
   1. dokonanie zapłaty za Poradę za pośrednictwem PayU, przy czym zapłatę tą uważa się za dokonaną z obowiązkiem zapłaty i skutkującą zawarciem przez Strony umowy na udzielenie Porady na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie,
  4. dokonanie rezerwacji terminu Porady,
 4. Porady udzielane są z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie gwarantuje możliwości natychmiastowego uzyskania przez Użytkownika Porady lub uzyskania jej w ściśle oczekiwanym przez Użytkownika terminie (nawet mimo rezerwacji) – zwłaszcza w przypadku konieczności przedłużenia poprzednio udzielonej konsultacji. Wyjaśnia się, że szacunkowy termin opóźnienia Porady z Rezerwacją może wynieść ~15 minut.
 5. Stroną inicjującą połączenie z Usługodawcą celem uzyskania Porady (w obydwu wariantach), oraz stroną ponoszącą standardowe koszty tego połączenia jest Użytkownik. Wysokość tych kosztów, uzależniona jest od stawek operatora telekomunikacyjnego, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę.
 6. Użytkownik uprawniony jest zrezygnować z Porady Z Rezerwacją, aż do dnia rezerwacji. Oświadczenie w tym przedmiocie może doręczyć Usługodawcy w dowolnej formie, w tym elektronicznej. W sytuacji tej, Usługodawca zwróci Użytkownikowi otrzymaną od niego opłatę, w wysokości nominalnej. Jeżeli jednak mimo rezerwacji terminu Porady, Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji, a nie zainicjuje połączenia z Usługodawcą w Zarezerwowanym Terminie lub w ciągu kolejnych 15 minut – uiszczone wynagrodzenie za Poradę staje się bezzwrotne i należne za pozostawanie przez Usługodawcę w gotowości do świadczenia usługi. Usługodawca w sytuacji tej nie ma nadto obowiązku udzielić Użytkownikowi Porady w innym terminie, przy czym może mu taką alternatywę zaoferować.
 7. W przypadku Porady Użytkownik w zarezerwowanym dniu i godzinie zainicjuje połączenie, lecz połączenia nie uda się zrealizować, linia jest zajęta, lub Usługodawca z uwagi na inne wykonywane czynności nie jest w stanie odebrać połączenia, Użytkownik powinien ponowić połączenie jeszcze trzykrotnie, w odstępach 5 minutowych. Jeżeli Porada wciąż nie może w tym terminie zostać udzielona, Usługodawca w ciągu 24 godzin (z zastrzeżeniem ust 2) oddzwoni do Użytkownika na podany przez niego w formularzu numer telefonu (pod warunkiem, że numer ten jest zarejestrowany w Polsce [prefiks +48] oraz że jest to numer darmowy.
 8. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Porady, w szczególności w przypadku gdy poprzednio udzielana Porada zakończy się z opóźnieniem. W przypadku odwołania terminu Porady, Usługodawca niezwłocznie zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę za Poradę w wysokości nominalnej – na rachunek bankowy z którego dokonano płatności. W przypadku zmiany terminu Porady, Usługodawca zwróci Użytkownikowi opłatę za uiszczoną poradę w wysokości nominalnej, jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie, że proponowany termin Porady mu nie odpowiada i z Usługi rezygnuje.

§ 7 ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie w formie:
  1. wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
  2. wiadomości email przesłanej Usługodawcy,
  3. zapisanie się na poradę poprzez dostępny panel porad prawnych na Stronie.
 2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na Usługę, następuje z użyciem systemu informatycznego, w oparciu o instrukcje podawane na poszczególnych stronach związanych ze składaniem danego zamówienia. Złożone przez Użytkownika oświadczenie o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty i faktyczne dokonanie zapłaty za Usługę, tożsame jest w skutkach prawnych z zawarciem przez Strony umowy na udzielenie Porady w danym wariancie. Po zawarciu takiej umowy, Usługodawca prześle Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika email potwierdzenie warunków danego zamówienia.
 3. Usługodawca może oferować różne warianty płatności, a w szczególności:
  1. przelewy bezpośrednie,
  2. płatności kartą kredytową,
  3. płatności na telefon.
 4. Wskazane na Stronie lub w ofercie ceny za usługi odpłatne, są cenami brutto. Ceny nie obejmują innych kosztów korzystania z usług, jak np. koszt tzw. przelewów bezpośrednich.
 5. Usługodawca świadczy Usługi dla Użytkowników z całego świata, z zastrzeżeniem, że Porady udzielane są wyłącznie w języku polskim.

§ 8 PRAWA KONSUMENTA

 1. W przypadku zawarcia z Usługodawcą umowy przez Użytkownika będącego konsumentem, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny, o ile usługa nie została zrealizowana przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika przed terminem odstąpienia od umowy. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy na udzielenie Porady (tj. dokonanie zapłaty za Poradę). Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.

§ 9 REKLAMACJA I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Usługodawca udziela rękojmi na Porady w zakresie i na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Usługodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie Porady odpowiadającej właściwemu stanowi prawnemu na dane zagadnienie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z charakteru usługi, a opisanych w § 5 oraz § 6 Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji, jak również nie podaniem informacji.
 3. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Użytkownikiem a innym klientem Usługodawcy w konkretnej sprawie, Usługodawca zobowiązany i uprawniony jest powstrzymać się od czynności obsługi prawnej w związku z tą sprawą.
 4. Usługodawca nie udziela dodatkowych gwarancji.
 5. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę jakichkolwiek usług, mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
 6. Usługodawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega, że Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. W przypadku zmiany regulaminu, Usługodawca powiadomi o zmianie zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 4. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

OBSŁUGA BRANŻY DEWELOPERSKIEJ

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

PRAWO PODATKOWE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI